Prodaja kioska

Informacije o prodaji manjih montažnih objekata

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „3.OKTOBAR“ U BORU OGLAŠAVA

PRODAJU MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA - KIOSKA JAVNOM LICITACIJOM

Predmet prodaje je pet manjih montažnih objekta – kioska, prinudno uklonjenih sa javne površine u Boru, koji se nalaze na parkingu Novog groblja u Boru, i to :

Predmet prodaje je pet manjih montažnih objekta – kioska, prinudno uklonjenih sa javne površine u Boru, koji se nalaze na parkingu Novog groblja u Boru, i to :

1) Manji montažni objekat - kiosk broj 1. Početna cena na javnoj licitaciji iznosi: 18.500,00 dinara

2) Manji montažni objekat - kiosk broj 2. Početna cena na javnoj licitaciji iznosi: 24.000,00 dinara

3) Manji montažni objekat - kiosk broj 3. Početna cena na javnoj licitaciji iznosi: 13.300,00 dinara

4) Manji montažni objekat - kiosk broj 6. Početna cena na javnoj licitaciji iznosi: 31.000,00 dinara

5) Manji montažni objekat - kiosk broj 9. Početna cena na javnoj licitaciji iznosi: 21.000,00 dinara

- Kiosci se prodaju u viđenom stanju, bez prava na reklamaciju.

Pravo učešća na javnoj licitaciji imaju sva fizička i pravna lica koja:

- uplate depozit u iznosu od 10% od početne cene kioska za koji licitiraju, na tekući račun broj 205-11131-63 kod Komercijalne banke ili na blagajni ovog preduzeća u upravnoj zgradi Novog groblja ili u Upravi Preduzeća u ulici 7.juli broj 60.

- dokaz o uplati depozita, kao uslov učešća dostave Komisiji za sprovođenje javne licitacije pre početka javne licitacije,

-do početka licitacije dostave rešenje o registraciji (pravna lica i preduzetnici) i fotokopiju lične karte(fizička lica).

Cene u oglasu prikazane su bez PDV-a koji snosi kupac na izlicitirani iznos.

Kupoprodajni ugovor se potpisuje na dan održavanja javne licitacije.Rok plaćanja kupoprodajne cene je tri dana od dana održavanja javne licitacije.

Predaja kioska kupcu je tri dana posle isplate kupoprodajne cene u celosti.

Ako proglašeni kupac ne potpiše zapisnik o sprovedenoj licitaciji, kupoprodajni ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cenu u roku utvrđenim ovim oglasom, gubi pravo na povraćaj depozita, a za kupca se proglašava drugi najbolji ponuđač iz zapisnika o sprovedenoj licitaciji.

Javna licitacije će se održati dana 09.07.2013.godine u 12,00 časova u upravnoj zgradi Novog groblja u Boru.

Učesnicima na javnoj licitaciji koji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit se vraća u roku od tri dana od dana održavanja licitacije.

Kiosci se mogu razgledati svakog radnog dana počev od dana objavljivanja prodaje u vremenu od 07 do 14 časova na parkingu Novog groblja u Boru. Osoba za kontakt je Dragan Guševac,

Brojevi telefona za kontakt : 030-432-520 i 064-88-33-858.

 

 

picture