O nama

Informacije značajne za javnost javnog komunalnog preduzeća "3.OKTOBAR" Bor

JKP "3.OKTOBAR" BOR

Ovo preduzeće je osnovano kao јavno preduzeće sa sadašnjom organizacijom 14.12.1989. godine Odlukom o obrazovanju Radne organizacije za komunalnu delatnost «3. oktobar» Bor kao javno komunalno preduzeće, broj 023-25/89-01. Tom odlukom i ugovorima o poveravanju komunalnih poslova, Preduzeće je zaduženo za obavljanje sledećih poslova:

- izvoz i deponovanje smeća;

- održavanje javne higijene grada (čišćenje i pranje ulica);

- održavanje gradske deponije smeća;

- podizanje i održavanje zelenih površina i parkovskih rekvizita;

- održavanje ulica, puteva i dr. javnih površina u gradu,

- održavanje saobraćajnica i trotoara u zimskim uslovima;

- čišćenje zajedničkih prostorija u stambenim zgradama;

- pružanje pogrebnih i drugih usluga na groblju;

- održavanje robne pijace;

- obavljanje poslova humanog hvatanja pasa i mačaka lutalica, u obimu i vrsti za koje su obezbedjeni uslovi.

Zakonski okvir

Pored zakonskih i podzakonskih propisa koji uredjuju poslovanjeprivrednih društava i preduzeća uopšte, ovo preduzeće u obavljanju delatnosti primenjuje:

 

 

 

 

- Zakon o javnim preduzećima i obavljanje delatnosti od opšteg interesa,

- Zakon o sredstvima o svojini Republike Srbije,

- Zakon o javnim nabavkama ,

- Zakon o komunalnim delatnostima,

- Zakon o postupanju sa otpadnim materijama,

- Zakon o zaštiti životne sredine,

- Zakon o veterinarstvu,

- Zakon o sahranjivanju i grobljima,

- Opštinska Odluka o komunalnim delatnostima,

- Opštinska Odluka o uslovima i način poveravanja obavljanja komunalnih poslova

- Opštinska Odluka o pijacama,

- Opštinska Odluka o uredjenju i održavanju groblja i sahranjivanje,

- Opštinska Odluka o uslovima za držanje domaćih i egzotičnih životinja i humano hvatanje pasa i mačaka lutalica.

Organizaciona struktura

Preduzećeje svoju unutrašnju organizaciju uskladilo prema delatnostima koje obavlja tako da ona predstavlja skup radnih jedinica razvrstanih prema delatnostima koje se obavljaju. Preduzeće se sastoji iz devet radnih jedinica i to:

 

 

 

- Radna jedinica «Čistoća»

- Radna jedinica «Zelenilo»

- Radna jedinica «Groblje»

- Radna jedinica «Održavanje ulica puteva i drugih javnih površina u gradu »

- Radna jedinica «Zajedničke prostorije»

- Radna jedinica «Pijace»

- Radna jedinica «Zoohigijenska služba»

- Radna jedinica «Radionica»

- Radna jedinica «Zajedničke službe

Izvori finansiranja poslovanja

Preduzeće se finansira iz sopstvenih sredstava i budžetskih sredstava - naknadom za pružene komunalne usluge zajedničke komunalne potrošnje.

Dokumentacija za preuzimanje

U skladu sa Članom 62. Zakona o javnim preduzećima

... Javna preduzeća, privredna društva sa većinskim učešćem državnog kapitala koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, kao i zavisna društva kapitala, dužna su da usvojeni godišnji program poslovanja iz člana 50. ovog zakona i tromesečne izveštaje o realizaciji godišnjeg programa poslovanja iz člana 52. ovog zakona, revidirane finansijske godišnje izveštaje, kao i mišljenje ovlašćenog revizora na te izveštaje, sastav i kontakte nadzornog odbora i direktora, kao i druga pitanja značajna za javnost objavljuju na svojoj internet stranici.

JKP „3.oktobar“ Bor objavljuje sledeću dokumentaciju:

- Podaci o direktoru i članovima upravnog odbora JKP „3. oktobar“ Bor (.doc) 

- Izveštaj o radu JKP „3. oktobar“ Bor za 2013-u godunu (.doc) 

- Program poslovanja JKP „3. oktobar“ Bor za 2014-u godinu (.pdf) 

- Interni akt JKP „3. oktobar“ Bor: Pravilnik o postupku javnih nabavki (.pdf) 

- Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivača (.pdf) 

- Plan javnih nabavki za 2016. godinu (.pdf) 

- Prva izmena plana javnih nabaki (2016) (.pdf) 

- Druga izmena plana javnih nabaki (2016) (.pdf) 

- Treća izmena plana javnih nabaki (2016) (.pdf) 

- Četvrta izmena plana javnih nabaki (2016) (.pdf) 

- Plan javnih nabavki za 2017. godinu (.pdf) 

- Izmena plana javnih nabavki za 2017. godinu (.pdf) 

- Kvartalni izveštaj za 2017. godinu (.rar)  

- Finansijski izveštaj za 2017. godinu (.rar) 

- Program poslovanja JKP „3. oktobar“ Bor za 2018-u godinu (.zip) 

- Plan javnih nabavki za 2018. godinu (.pdf) 

- Prva izmena plana javnih nabavki za 2018. godinu (.pdf) 

- Druga izmena plana javnih nabavki za 2018. godinu (.pdf) 

- Treća izmena plana javnih nabavki za 2018. godinu (.pdf) 

- Kvartalni izveštaj za 2018. godinu (.rar) 

- Plan javnih nabavki za 2019. godinu (.pdf) 

- Nadzorni odbor i direktor preduzeća (.doc) 

- Organizaciona šema preduzeća (.doc) 

 

 

picture