Mi smo tu da Bor blista...

Javno komunalno preduzeće "3.oktobar" Bor, ulica: 7. jula br.60, tel: 030/432-224, e-mail: jkp.3oktobar.bor@gmail.com, web: www.jkpbor.rs...

picture

Album fotografija

Zanimljive fotografije iz svakodnevnog života JKP 3.Oktobar Bor...

picture

Pregled aktivnosti

Ovde možete naći pregled dnevnih aktivnost preduzeća...

picture

Vreme u Boru

Trenutna temperatura kao i vremenska prognoza za Bor...

picture

EKO edukacija

Radovi vezani za ekološku edukaciju stanovništva (izvor Ljiljana Luković dipl.ing)...

 

Izdvajamo!

_____________________________________________________________________________

21.06.2018.

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „3.OKTOBAR“ BOR
raspisuje

JAVNI OGLAS
za izdavanje poslovnog prostora u zakup

 

Izdaje se u zakup poslovni prostor u Boru, u ulici Nikole Pašića broj 10 ( bivša zlatara “Monet”), ukupne površine 17 m2. Početna cena je 476,00 din/m2 bez PDV-a. Poslovni prostor je namenjen za kancelarijski, prodajni prostor ili uslužne delatnosti u skladu sa zakonskim propisima.

Poslovni prostor se izdaje u zakup u viđenom stanju, na neodređeno vreme, počev od 01.07.2018. godine.
Zainteresovani ponuđači mogu razgledati poslovni prostor svakog dana u vremenu od 10 do 12 časova, najkasnije do 26. juna 2018. godine.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana fizička lica, preduzetnici i pravna lica, koja se prijave za nadmetanje i uplate depozit u iznosu od 8.092,00 dinara.
Depozit se uplaćuje na račun zakupodavca broj 205-11131-63 kod Komercijalne banke A.D. Beograd.
Pisane prijave za učešće na javnom nadmetanju sa dokazom o uplati depozita dostaviti najkasnije do 27.06.2018. godine do 15 časova, bez obzira na način dostavljanja u zatvorenoj koverti Javnom komunalnom preduzeću “3. oktobar” Bor, sa naznakom “Za komisiju za davanje poslovnog prostora u zakup - Za oglas-”, na adresu 7. juli broj 60, Bor.
Javno nadmetanje će se održati dana 28.06.2018. godine u 10,00 časova u sedištu Javnog komunalnog preduzeća “3. oktobar” Bor.
Najpovoljniji ponuđač je dužan da odmah po završetku javnog nadmetanja uplati jednomesečni iznos izlicitirane zakupnine sa uračunatim PDV-om i zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora.
Najpovoljniji ponuđač gubi pravo na povraćaj depozita ako odmah po završetku javnog nadmetanja ne zaključi ugovor o zakupu i ne uplati izlicitirani iznos zakupnine sa uračunatim PDV-om. U iznos zakupnine će se uračunati uplaćeni iznos depozita, a ostalim učesnicima nadmetanja depozit se vraća u celini u roku od 5 dana od dana održanog nadmetanja.
Zakupodavac zadržava pravo na promenu visine zakupnine u toku trajanja zakupa, u skladu sa odredbama člana 11. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora i garaža („Sl. list opštine Bor“ broj 3/15, 13/15, 20/15, 22/15 - prečišćen tekst i 24/15).

Dodatne informacije zainteresovani ponuđači mogu dobiti na telefon 030/432-224.

 

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE “3. OKTOBAR” BOR

_____________________________________________________________________________

26.09.2017.

ZOOHIGIJENA - PRIHVATILIŠTE ZA PSE
RADNO VREME SA STRANKAMA

I i III sreda u mesecu
od 9 - 10 časova

tel: 030/441-698

_____________________________________________________________________________

11.04.2017.

OGLAS
ZA IZDAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Izdaje se u zakup na period od dve godine:

Deo poslovnog kontejnera u površini od 6 m2 koji se nalazi na parking prostoru Novog groblja u Boru, po početnoj ceni od 10.000,00 dinara sa PDV-a.

Predmetna prostorija ne može se izdavati u podzakup.

Licitacija će se održati 19.04.2017.godine u Upravnoj zgradi Preduzeća sa početkom u 10.00 časova.

Zakupac može da koristi deo poslovnog kontejnera za obavljanje trgovinske delatnost izuzev prodaje pogrebne opreme.

Pravna lica i preduzetnici koji učestvuju u javnom nadmetanju obavezni su da komisiji za sprovođenje licitacije,pre početka nadmetanja, dostave rešenje o upisu u registar privrednih subjekata, ličnu kartu lica koje učestvuje u licitaciji,kao i dokaz o uplati depozita u iznosu od 5.000,00 dinara.

Uplata depozita će izvršiti na blagajni ovog preduzeća koje će im biti vraćeno ako njihova ponuda ne bude prihvaćena.

Najpovoljniji ponuđač je dužan da odmah po završetku licitacije uplati tromesečni iznos izlicitirane zakupnine sa PDV-om.

Najpovoljniji ponuđač gubi pravo na povraćaj depozita ako odmah po završetku licitacije ne zaključi ugovor o zakupu i ne uplati tromesečni izlicitirani iznos zakupnine sa PDV-om.

Dodatne informacije zainteresovani ponuđači mogu dobiti na telefon 030-432-520 i 030-432-224.

_____________________________________________________________________________

17.08.2016.

OGLAS
ZA IZDAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Izdaje se u zakup poslovni prostor,u Boru, u ulici Nikole Pašića broj 10 (bivša cvećara „Dalija“), ukupne površine 21,00 m2. Početna cena je 476,00 din/m2 bez PDV-a. Poslovni prostor je namenjen za kancelarijski, prodajni prostor ili uslužne delatnosti u skladu sa zakonskim propisima. Poslovni prostor se izdaje u zakup u viđenom stanju na neodređeno vreme. Zainteresovani ponuđači mogu razgledati poslovni prostor svakog utorka u vremenu od 10-11 časova, najkasnije do 18.08.2016. godine.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana fizička lica, preduzetnici i pravna lica, koja se prijave za nadmetanje i uplate depozit u iznosu od 8.092,00 dinara. Depozit se uplaćuje na račun zakupodavca broj 205-11131-63 kod Komercijalne banke A.D. Beograd.

Pisane prijave za učešće na javnom nadmetanju sa dokazom o uplati depozita dostaviti najkasnije do 18.08.2016. godine do 15 časova bez obzira na način dostavljanja u zatvorenoj koverti Javnom komunalnom preduzeću „3. oktobar“ Bor, sa naznakom „Za Komisiju za davanje poslovnog prostora u zakup – Za oglas-“, na adresu 7. Juli broj 60, Bor.

Javno nadmetanje će se održati 19.08.2016. godine u 10,00 časova u sedištu Javnog komunalnog preduzeća „3. oktobar“ Bor. Ponuđač koji je ponudio najveću zakupninu dužan je da odmah po završetku javnog nadmetanja uplati jednomesečni iznos izlicitirane zakupnine sa uračunatim PDV-om i zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora.

Zakupodavac zadržava pravo na promenu visine zakupnine u toku trajanja zakupa, u skladu sa odredbama člana 11. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora i garaža („Sl. list opštine Bor“ broj 3/15, 13/15 i 20/15).

 Zakupodavac zadržava pravo na promenu visine zakupnine u toku trajanja zakupa, u skladu sa odredbama člana 11. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora i garaža („Sl.list opštine Bor“ broj 3/15, 13/15 i 20/15).

Najpovoljniji ponuđač gubi pravo na povraćaj depozita ako odmah po završetku javnog nadmetanja ne uplati izlicitari iznos sa PDV-om i ne zaključi ugovor o zakupu. U iznos zakupnine će se uračunati uplaćeni iznos depozita, a ostalim učesnicima nadmetanja depozit se vraća u celini u roku od 5 dana od dana održanog nadmetanja.

Dodatne informacije zainteresovani ponuđači mogu dobiti na telefon 030/432-224.

09.02.2016.

OGLAS
ZA IZDAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Izdaje se u zakup poslovni prostor,u Boru, u ulici Nikole Pašića broj 10, ukupne površine 21,00 m2. Početna cena je 476,00 din/m2 bez PDV-a. Poslovni prostor je namenjen za kancelarijski, prodajni prostor ili uslužne delatnosti u skladu sa zakonskim propisima. Poslovni prostor se izdaje u zakup u viđenom stanju na neodređeno vreme. Zainteresovani ponuđači mogu razgledati poslovni prostor svakog radnog dana u vremenu od 8-14 časova.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana fizička lica, preduzetnici i pravna lica, koja se prijave za nadmetanje i uplate depozit u iznosu od 8.092,00 dinara. Depozit se uplaćuje na račun zakupodavca broj 205-11131-63 kod Komercijalne banke A.D. Beograd.

Pisane prijave za učešće na javnom nadmetanju sa dokazom o uplati depozita dostaviti najkasnije do 18.02.2016. godine do 15 časova bez obzira na način dostavljanja u zatvorenoj koverti Javnom komunalnom preduzeću „3. oktobar“ Bor, sa naznakom „Za Komisiju za davanje poslovnog prostora u zakup – Za oglas-“, na adresu 7. Juli broj 60, Bor.

Javno nadmetanje će se održati 19.02.2016. godine u 10,00 časova u sedištu Javnog komunalnog preduzeća „3. oktobar“ Bor.

Ponuđač koji je ponudio najveću zakupninu dužan je da odmah po završetku javnog nadmetanja uplati jednomesečni iznos izlicitirane zakupnine sa uračunatim PDV-om i zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora.

 Zakupodavac zadržava pravo na promenu visine zakupnine u toku trajanja zakupa, u skladu sa odredbama člana 11. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora i garaža („Sl.list opštine Bor“ broj 3/15, 13/15 i 20/15).

Najpovoljniji ponuđač gubi pravo na povraćaj depozita ako odmah po završetku javnog nadmetanja ne uplati izlicitari iznos sa PDV-om i ne zaključi ugovor o zakupu. U iznos zakupnine će se uračunati uplaćeni iznos depozita, a ostalim učesnicima nadmetanja depozit se vraća u celosti u roku od 5 dana od dana održanog nadmetanja.

Dodatne informacije zainteresovani ponuđači mogu dobiti na telefon 030/433-520 i 030/432-224.

24. decembar 2014

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE 3. OKTOBAR BOR

D E M A N T I

Povodom tekstova objavljenih na pojedinim društvenim mrežama, a radi istinitog i potpunog informisanja građana i javnosti, J.K.P. „3. OKTOBAR“ Bor sa potpunom odgovornošću demantuje navode o nehumanom i surovom postupanju sa psima lutalicama, i tvrdi da se u poverenim poslovima zoohigijenske službe u potpunosti pridržava svih zakona i propisa koji regulišu ovu oblast. Ovo preduzeće je pod svakodnevnim nadzorom nadležnih inspekcijskih službi kao i organa ovlašćenih za stručni nadzor u obavljanju ove delatnosti.

27.12.2013.

Javno komunalno preduzeće „3.oktobar“  Bor oglašava:

L I C I T A C I J U
ZA IZDAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Izdaje se u zakup na period od dvanaest meseci  - sala za parastose i pomene sa kuhinjom i mokrim čvorom ukupne povšine 55 m2 koja se nalazi uz zgradu Uprave Novog groblja u Boru po početnoj ceni od 35.000,00 dinara bez PDV-a.
Predmetne prostorije ne mogu se izdavati u podzakup.
Licitacija će se održati 30.12.2013.godine u Upravnoj zgradi Preduzeća s početkom u 10:00 časova.
Zakupac  salu za parastose i pomene može da koristi za organizovanje posluživanja prisutnih pre i posle obavljene sahrane odnosno parastosa.
Pravna lica i preduzetnici  koji učestvuju u javnom nadmetanju obavezni su da komisiji za sprovodjenje licitacije,pre početka nadmetanja, dostave rešenje o upisu u registar privrednih subjekata, ličnu kartu učesnika  licitacije, kao i dokaz o uplati jemstva  - u iznosu od 17.500,00 din.
Učesnici licitacije će uplatu jemstva izvršiti na blagajni ovog preduzeća koje će im biti vraćeno ako njihova ponuda ne bude prihvaćena.
Najpovoljniji ponuđač je dužan da odmah po završetku licitacije uplati jednomesečni iznos izlicitirane zakupnine sa PDV-om.
Najpovoljniji ponuđač gubi pravo na povraćaj jemstva ako odmah po završetku licitacije ne zaključi ugovor o zakupu i ne uplati izlicitirani iznos zakupnine sa PDV-om.
Dodatne informacije na telefon 030-433-520 i 030-432-224.

03.12.2013.

O B A V E Š T E NJ E
DUŽNICIMA NAKNADE ZA IZNOŠENJE I DEPONOVANJE SMEĆA
IZ STAMBENOG PROSTORA - KUĆA

Na osnovu Odluke Upravnog odbora J.K.P. “3.oktobar” Bor o reprogramu duga i otpisu kamata, korisnici usluga odvoženja i deponovanja smeća iz stambenog prostora – kuća, koji tu naknadu plaćaju kod ovog javnog preduzeća, imaju mogućnost da dug za te usluge koje su dospele do 30.09.2013. godine plate u ratama, bez kamate, pod uslovom da ovom javnom preduzeću podnesu zahtev za zaključivanje sporazuma, i zaključe sporazum o reprogramu.
Reprogram duga uz otpis kamata obuhvata: stari dug, sudske takse za predlog za izvršenje i rešenje o izvršenju, paušal određen od strane Osnovnog suda u Boru, troškove u parničnom postupku, ukoliko ih ima, umanjen za iznos kamate za koji se odobrava otpis.
Rok za podnošenje zahteva za reprogram duga je: 30. Novembar – 29. Decembar 2013. godine.

Dokumentacija za preuzimanje:

- Odluka o reprogramu duga i otpisu kamata

- Zahtev za odložno plaćanje dospelih komunalnih usluga

05.07.2013.

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „3.OKTOBAR“ U BORU OGLAŠAVA

PRODAJU MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA - KIOSKA JAVNOM LICITACIJOM

Predmet prodaje je pet manjih montažnih objekta – kioska, prinudno uklonjenih sa javne površine u Boru, koji se nalaze na parkingu Novog groblja u Boru, i to :

1) Manji montažni objekat - kiosk broj 1. Početna cena na javnoj licitaciji iznosi: 18.500,00 dinara

2) Manji montažni objekat - kiosk broj 2. Početna cena na javnoj licitaciji iznosi: 24.000,00 dinara

3) Manji montažni objekat - kiosk broj 3. Početna cena na javnoj licitaciji iznosi: 13.300,00 dinara

4) Manji montažni objekat - kiosk broj 6. Početna cena na javnoj licitaciji iznosi: 31.000,00 dinara

5) Manji montažni objekat - kiosk broj 9. Početna cena na javnoj licitaciji iznosi: 21.000,00 dinara

opširnije...

30. novembar 2012

O B A V E Š T E NJ E

JKP „3.OKTOBAR“ Bor, RJ Zoohigijena nudi napuštene pse na udomljavanje – bez naknade.
Zainteresovani se mogu javiti ponedeljkom i četvrtkom od  07 – 10h
kontakt  telefon:  030/432-224; 030/441-698

NAČIN  USVAJANJA  NEZBRINUTOG  PSA  IZ  PRIHVATILIŠTA  JKP“3.OKTOBAR“ BOR

1) PAS SE UDOMLJAVA IZ PRIHVATILIŠTA POSLE PROCENE KARAKTERA OD STRANE STRUČNE KOMISIJE I IZVRŠENE KASTRACIJE ILI STERILIZACIJE  (BEZ NOVČANE NAKNADE)

2) PRILIKOM PREUZIMANJA PSA DOVESTI SVOG VETERINARA DA IZVRŠI TRAJNO OBELEŽAVANJE PSA MIKROČIPOM I VAKCINACIJU PROTIV BESNILA (PLAĆA SE VETERINARU KOJI IZVRŠI ČIPOVANJE I VAKCINACIJU)

3) POSLE OBELEŽAVANJA I VAKCINACIJE NEOPHODNO JE POTPISATI UGOVOR SA JKP“3.OKTOBAR“ BOR O USVAJANJU NEZBRINUTOG PSA

4) POTREBNO JE PONETI LIČNU KARTU KAO I SVOJ POVODAC,   OKOVRATNIK I ZAŠTITNU KORPU  ZA PSA

07. avgust 2012

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE 3. OKTOBAR BOR

RJ  NOVO GROBLJE

O B A V E Š T E NJ E

Poštovani sugrađani upućujemo molbu i apel da nam se jave svi naslednici prava zakupa grobnih mesta za koje nemamo kompletnu dokumentaciju, ili jednostavno NE PLAĆAJU redovnu desetogodišnju zakupninu. Uz molbu prilažemo i spisak pokojnika za koje je dokumentacija nepotpuna.U situacijama gde se staroci nad zakupljenim grobnim mestima ne jave u roku od 90 dana pristupiće se izvršenju redovne ekshumacije, u cilju oslobađanja navedenih grobnih mesta  radi daljeg koriscenja.

 Sve  informacije mogu se dobiti na telefon .

   030 / 433 - 520  Novo Groblje Bor

picture

13. mart 2012

Početkom marta ove godine JKP „3.oktobar“ je nabavio platformu (elektro – hidrauličnu podiznu platformu) maksimalne visine dizanja do 17m i nosivosti 220 kg. Platforma će raditi na poslovima uređenja zelenila grada, na prvom mestu formiranju i uređenju krošnji i seči suvih stabala. Postoji mogućnost i pružanja usluga trećim licima po prihvatljivim cenama. ...

Udomite prijatelja....

Udomite psa

Akcija udomljavanja pasa

JKP „3.oktobar“ Bor pokreće akciju, udomljavanja pasa lutalica. Ovde možete naći informacije i slike pasa koji se nalaze u prostorijama prihvatilišta komualnog preduzeća u Boru. Psi su spremni za udomljavane (sterilisani, čipovani...), a građanstvo ih može BESPLATNO  udomiti.

__________________________________________________________

picture